top of page

INFORMATION

2020 Logo Worl Classic Contemporary Fest
Image by David Hofmann

We welcome you to the largest classical and contemporary dance event. The B.C.C. Festival (Balkan Classic Contemporary Festival), is organized for the second consecutive year in Thessaloniki. It is addressed to all dancers, of all ages, from all over the Balkans and aspires to become an institution.

Σας καλωσορίζουμε στο μεγαλύτερο event κλασικού και σύγχρονου χορού. To B.C.C. Festival (Balkan Classic Contemporary Festival), διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Απευθύνεται σε όλους τους χορευτές, όλων των ηλικιών, από όλα τα Βαλκάνια και φιλοδοξεί να γίνει θεσμός.

In B.C.C. Festival There will be a series of seminars aimed at all dancers, amateurs and professionals, and will be held during the days before and after the festival.

Στο B.C.C. Festival Θα υπάρξει κύκλος σεμιναρίων τα οποία θα απευθύνονται σε όλους τους χορευτές, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, και θα διεξαχθούν κατά τις ημέρες πριν και μετά του φεστιβάλ.

The B.C.C. Festival (Balkan Classic Contemporary Festival) aspires to become an institution in the cultural life not only of Thessaloniki and the Region of Central Macedonia but of the entire Balkans.

To B.C.C. Festival (Balkan Classic Contemporary Festival) φιλοδοξεί να γίνει θεσμός στην πολιτιστική ζωή όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά όλων των Βαλκανίων.

It will take place on the two days of June 24 and 25, 2023, at the theater Lazarist Monastery in Thessaloniki.

Θα λάβει χώρα το διήμερο 24 και 25 Ιουνίου 2023, στο θέατρο

Μονή  Λαζαριστών στην Θεσσαλονίκη.

World-renowned dancers and choreographers are invited to evaluate and rate the participants.

Dancers who receive top scores win scholarships to continue their studies at their schools

Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες.

Οι χορευτές που λαμβάνουν κορυφαίες βαθμολογίες, κερδίζουν υποτροφίες, ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις σχολές όπου φοιτούν.

Each dancer or dance group will compete and be graded, not competitively with others but according to the score they accumulate. In this way competition is avoided, which is not consistent with the spirit of creation and culture, as expressed through classical dance.

Κάθε χορευτής ή χορευτική ομάδα, θα διαγωνίζεται και θα βαθμολογείται, όχι ανταγωνιστικά με τους άλλους αλλά σύμφωνα με τη βαθμολογία που θα συγκεντρώνει. Έτσι αποφεύγεται ο ανταγωνισμός, ο οποίος δε συνάδει με το πνεύμα δημιουργίας και πολιτισμού, όπως εκφράζεται μέσα από το κλασικό χορό.

SCHOLARSHIPS - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

This year the competition part will last two days and will be divided into two rounds plus the gala.

In the first round (round 1) all entries will be scored and judged and medals will be awarded. This will take place on Saturday, June 24 and the morning of Sunday, June 25, in the morning, for those participants who will come from far away and will not be able to spend the night in Thessaloniki.

On Sunday evening, the second round (round 2) will take place where the holders of the gold medals will compete again for the study and other scholarships.

Then the gala begins….. Where all the dancers will dance in brotherhood giving the message that dance unites us.

 Φέτος το διαγωνιστικό μέρος θα διαρκέσει δύο μέρες και θα χωριστεί σε δύο κύκλους συν το γκαλά.

Στο πρώτο κύκλο (round 1) θα βαθμολογηθούν και θα κριθούν όλες οι συμμετοχές και θα γίνουν απονομές μεταλλίων. Αυτός θα λάβει χώρα το Σάββατο 24 Ιουνίου και το πρωί της Κυριακής 25 Ιουνίου, το πρωί, για όσους συμμετέχοντες θα έρχονται από μακριά και δε θα μπορέσουν να διανυκτερεύσουν στη Θεσσαλονίκη.

Τη Κυριακή το απόγευμα, θα λάβει χώρα ο δεύτερος κύκλος (round 2)  όπου οι κάτοχοι των χρυσών μεταλλίων, θα διαγωνιστούν εκ νέου, για τις υποτροφίες σπουδών και των λοιπών υποτροφιών.

Αμέσως  …μετά αρχίζει το galla…..  Όπου όλοι οι χορευτές θα χορέψουν αδελφωμένοι δίνοντας το μήνυμα ότι ο χορός μας ενώνει.

Dancers or dance groups scoring 90% and above will be awarded a gold medal. The highest Gold Medal scores will be awarded scholarships from the BCC Festival 2023 organization as part of the tuition fee, in the form of a voucher, at the school they took part with.

Όσοι χορευτές ή χορευτικές ομάδες βαθμολογηθούν από 90% και πάνω, θα τους απονεμηθεί χρυσό μετάλλιο. Στις υψηλότερες βαθμολογίες των Χρυσών Μεταλλίων θα δοθούν υποτροφίες από την διοργάνωση BCC Festival 2023 ως μέρος των διδάκτρων, με τη μορφή voucher, στη σχολή με την οποία έλαβαν μέρος.

 In case that a student stop the studies from the school with which he participated in the B.C.C. competition. Fest 2023, the scholarship will go to the next in line. Our goal is to reward both talented dancers and their instructors. In the event of a tie, the gold medal will be awarded to all winners, but there will be a final round, where the judges will decide who should be awarded the category scholarship. In any other case, the scholarship is awarded to the dancer or dance group with the highest score.

Στη περίπτωση που κάποιος σπουδαστής διαγραφεί ή διακόψει από τη σχολή με την οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό του B.C.C. Fest 2023, η υποτροφία θα πάει στον αμέσως επόμενο στη κατάταξη. Στόχος μας είναι η επιβράβευση τόσο των ταλαντούχων χορευτών όσο και των εκπαιδευτών τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα απονεμηθεί το χρυσό μετάλλιο σε όλους τους νικητές όμως θα ακολουθήσει τελικός γύρος, όπου οι κριτές θα αποφασίσουν που θα πρέπει να απονεμηθεί η υποτροφία της κατηγορίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση την υποτροφία την καρπώνεται ο χορευτής ή χορευτική ομάδα με την υψηλότερη βαθμολογία.

In case that a dancer or dance group, over 18 years old, participates independently, without representing a school, then the corresponding amount of the voucher will be given to the person or group, by depositing into a bank account.

Στη περίπτωση που κάποιος χορευτής ή χορευτική ομάδα, άνω των 18 ετών, συμμετέχει ανεξάρτητα, δίχως να εκπροσωπεί κάποια σχολή, τότε το αντίστοιχο ποσό του voucher θα δοθεί στο άτομο ή στην ομάδα, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

In addition to the scholarships to be awarded by the B.C.C. Festival, the following scholarships will also be awarded by the judges.

Προσθετικά στις υποτροφίες που θα δοθούν από το B.C.C. Festival, θα δοθούν επίσης οι κάτωθι υποτροφίες από τους κριτές.

 

                     Gyorgy Szakaly

In the 17 and over categories, one or two one-year scholarships will be awarded to the best dancers or to those selected by the committee if they meet the criteria for membership in the Hungarian Dance Academy.

Στις κατηγορίες 17 ετών και άνω, θα δοθούν μία ή δύο υποτροφίες, διάρκειας ενός έτους, στους καλύτερους χορευτές ή σε όποιους επιλεγούν από την επιτροπή, εφόσον πληρούν τα κριτήρια για ένταξη στην Ουγγρική Ακαδημία Χορού.

                     Ramona Palante
3 internships with Sibiu Ballet Theatre (2 weeks each)

3 πρακτικές στο Sibiu Ballet Theatre (2 εβδομάδες η καθεμία)

5 scholarships 30% off to Sibiu Summer Intensive 31.07-12.08.2023

5 υποτροφίες 30% έκπτωση στο Sibiu Summer Intensive 31.07-12.08.2023

3 free entries to Sibiu Dance Competition october 2023
3 δωρεάν συμμετοχές στον διαγωνισμό χορού Sibiu, Οκτωβρίου 2023

                  Massimo Perugini  

CDMA professional training center in Piedmont

5 scholarships at 50% for a contemporary language research project, floor work, partnering, improvisation, choreography and performance

The meetings are 1 weekend a month for 15 hours for weekend with organized calendar, the scholarship gives the possibility to participate in all the meetings from October to June or in 50% of the meetings that will take place

Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης CDMA στο Piedmont

5 υποτροφίες στο 50% για ένα σύγχρονο ερευνητικό έργο γλώσσας, εργασία στο πάτωμα, συνεργασία, αυτοσχεδιασμό, χορογραφία και παράσταση Οι συναντήσεις είναι 1 Σαββατοκύριακο το μήνα για 15 ώρες για Σαββατοκύριακο με οργανωμένο ημερολόγιο, η υποτροφία δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις συναντήσεις από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο ή στο 50% των συναντήσεων που θα λάβουν χώρα

  • Scholarships will be awarded based on score or after the choice of the judges

  • Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν βάσει βαθμολογίας ή κατόπιν επιλογής των κριτών

___________________________________________________________________________________________________

PARTICIPATION     ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

SOLO

 40€ per person

DUET

 25€ per person

SMALL TEAM

(3-8 dancers)

20€ per person

BIG TEAM

(over 9 dancers)

15€ per person

IMPROVISATION

20€ per person

€5 discount on the second participation and 10% on each subsequent participation

 

Έκπτωση 5€ στη δεύτερη συμμετοχή και 10% σε κάθε επόμενη 

___________________________________________________________________________________________________

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής και η Διάθεση

Κουπονιών αριθμημένης θέσης, ορίζεται η 11η Ιουνίου 2023.

Important -Σημαντικό!

To be valid, the declaration of participation must be accompanied by a copy of its deposit bank account with the amount of the participation and sending proof of payment to email: bccfest@gmail.com

 

Για να είναι έγκυρη η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο κατάθεσης του

 τραπεζικού λογαριασμού με το ποσό της συμμετοχής και η αποστολή αποδεικτικού καταβολής στο

email: bccfest@gmail.com

             ________________________________________________________________________________________________________

 Εισιτήρια -  Tickets

Προπώληση εισιτηρίων από σχολές ή ιστοσελίδα για κύκλο 1 (round 1)  - Presale of tickets from schools or website for round 1: 15€

Εισιτήρια από το θέατρο για κύκλο 1 (round 1) - Tickets from the theater for round 1:  20

Προπώληση εισιτηρίων από σχολές ή ιστοσελίδα για κύκλο 2 και Gala (round 2 & Gala)  -

Presale of tickets from schools or website for round 2 & Gala: 10€

Εισιτήρια από το θέατρο για κύκλο 2 και gala (round 2 & gala) - Tickets from the theater for round 2 & gala:  15

       

GALLA:

GALLA will take part at the end of the Festival, after the completion of the 2nd cycle of the competition and the awarding of the scholarships. It will be followed by Défille de Galla from all the schools that take part in the Festival.

This year, for the first time, we highlight the Gala, giving the opportunity to those dancers who want and after passing the audition that will be done by the choreographer Mr. Yuri Tcvetkov, to participate in the Gisèle second part repertoire show.

The main role will be played by the dance couple Roman Soviar and Ikonija Palemis, who are the first dance couple of the theatre of the Chech Republic.

The couple will be flanked by dancers, who, after passing an audition that will take place via video, after relevant consultation between Mr. Yuri Tsvetkov and the respective director or choreographer, will be informed about the part of the performance in which they will take part.

The cost of participation is €30, but each dancer who participates will be given two invitations free of charge to distribute wherever they wish.

Το GALLA θα διεξαχθεί στο τέλος του Φεστιβάλ, έπειτα από την ολοκλήρωση του 2ου κύκλου του διαγωνιστικού μέρους και της απονομής των υποτροφιών. Θα ακολουθήσει Défille de Galla από όλες τις σχολές οι οποίες λαμβάνουν μέρος στο Φεστιβάλ.

Φέτος, για πρώτη φορά, αναδεικνύουμε το Gala, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους χορευτές θέλουν και αφού περάσουν από την audition που θα γίνει από το χορογράφο κύριο Yuri Tcvetkov, να συμμετάσχουν στη παράσταση ρεπερτορίου Gisèle second part.

Το κύριο ρόλο θα πλαισιώσει το χορευτικό ζευγάρι Roman Soviar και Ikonija Palemis οι οποίοι αποτελούν το πρώτο χορευτικό ζευγάρι της λυρικής σκηνής της Τσεχίας.

Το ζευγάρι θα πλαισιώσουν χορευτές, οι οποίοι, αφού περάσουν από audition η οποία θα γίνει μέσω video, έπειτα από σχετική συνεννόηση του κ Yuri Tcvetkov με τον εκάστοτε σχολάρχη ή χορογράφο, θα λάβουν γνώση του μέρους της παράστασης στο οποίο θα λάβουν μέρος.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 30€, όμως σε κάθε χορευτή που θα συμμετάσχει θα δοθούν δύο προσκλήσεις δωρεάν για να τις διαθέσει όπου επιθυμεί. 

Η είσοδος στο Galla θα είναι ελεύθερη για όλους τους χορευτές που συμμετάσχουν στο διαγωνιστικό μέρος του Festival με την επίδειξη του pass που θα λάβουν.

The entrance to the Galla will be free for all dancers who participate in the competition part of the Festival by showing the pass they will receive.

________________________________________________________________________________________________

SEMINARS - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

Στα πλαίσια του φεστιβάλ θα διοργανωθούν σεμινάρια από τους κριτές.

Τα ανοιχτά σεμινάρια θα διεξαχθούν στο χώρο του θεάτρου το Σάββατο και τη Κυριακή κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος.

Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι 90λεπτά και η συνολική επιβάρυνση θα είναι 25€.

Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για να διεξαχθεί το σεμινάριο είναι τα 15 άτομα.

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από την πλατφόρμα στην σελίδα ΄΄registration΄΄ .

As part of the festival, seminars will be organized by the judges. The seminars will be held in the theater on Saturday and Sunday during the lunch break.. The duration of the seminar will be 90 minutes and the total charge will be €25.. The minimum number of participants to hold the seminar is 15 people. The participation declaration is made from the platform on the ΄΄registration΄΄ page.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό video με τον κ Massimo Perugini

https://www.youtube.com/watch?v=Sp6s3z18b4E&t=4s

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό video με τον κ Gyorgy Szakaly

https://www.youtube.com/watch?v=v1TKkFbl-GU

________________________________________________________________________________________________________

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Τράπεζα Πειραιώς/ Bank of Piraeus: GR7501722640005264060164300                                                                                                                                 Εurobank :                   GR6602601220000450200919098                                                                                                        Εθνική Τράπεζα /Νational Bank of Greece: GR2501102400000024044021384

 

___________________________________________________________________________________________________

Logo Worl Classic Contemporary Fest smal

___________________________________________________________________________________________________

bottom of page