top of page
Image by David Hofmann
2020 Logo Worl Classic Contemporary Fest

Σας καλωσορίζουμε στο μεγαλύτερο event κλασικού και σύγχρονου χορού. To B.C.C. Festival (Balkan Classic Contemporary Festival), διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη Θεσσαλονίκη.

Απευθύνεται σε όλους τους χορευτές, όλων των ηλικιών, από όλα τα Βαλκάνια και φιλοδοξεί να γίνει θεσμός.

Στο B.C.C. Festival Θα υπάρξει κύκλος σεμιναρίων τα οποία θα απευθύνονται σε όλους τους χορευτές, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, και θα διεξαχθούν κατά τις ημέρες πριν και μετά του φεστιβάλ.

To B.C.C. Festival (Balkan Classic Contemporary Festival) φιλοδοξεί να γίνει θεσμός στην πολιτιστική ζωή όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά όλων των Βαλκανίων.

Θα λάβει χώρα το διήμερο 23 και 24 Μαρτίου 2024,

στο Μέγαρο Μουσικής Θεσαλονίκης.

Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες.

Οι χορευτές που λαμβάνουν κορυφαίες βαθμολογίες, κερδίζουν υποτροφίες, ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις σχολές όπου φοιτούν.

Κάθε χορευτής ή χορευτική ομάδα, θα διαγωνίζεται και θα βαθμολογείται, όχι ανταγωνιστικά με τους άλλους αλλά σύμφωνα με τη βαθμολογία που θα συγκεντρώνει. Έτσι αποφεύγεται ο ανταγωνισμός, ο οποίος δε συνάδει με το πνεύμα δημιουργίας και πολιτισμού, όπως εκφράζεται μέσα από το κλασικό χορό.

We welcome you to the largest classical and contemporary dance event. The B.C.C. Festival (Balkan Classic Contemporary Festival), is organized for the third consecutive year in Thessaloniki. It is addressed to all dancers, of all ages, from all over the Balkans and aspires to become an institution.

In B.C.C. Festival There will be a series of seminars aimed at all dancers, amateurs and professionals, and will be held during the days before and after the festival.

The B.C.C. Festival (Balkan Classic Contemporary Festival) aspires to become an institution in the cultural life not only of Thessaloniki and the Region of Central Macedonia but of the entire Balkans.

 

 It will take place on the 23rd and 24th of March 2024, at the Thessaloniki Concert Hall.

World-renowned dancers and choreographers are invited to evaluate and rate the participants.

Dancers who receive top scores win scholarships to continue their studies at their schools

Each dancer or dance group will compete and be graded, not competitively with others but according to the score they accumulate. In this way competition is avoided, which is not consistent with the spirit of creation and culture, as expressed through classical dance.

SCHOLARSHIPS - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 Φέτος το διαγωνιστικό μέρος θα διαρκέσει δύο μέρες. Το Σάββατο 23/3/2024 θα διαγωνιστούν οι κατηγορίες του κλασικού χορού και τη Κυριακή 24/3/2024 θα διαγωνιστούν οι contemporary κατηγορίες. 

Για πρώτη φορά, στο BCCFest 24, θα είναι διαφορετική η επιτροπή των κριτών στο contemporary και στο κλασικό. 

Τα σεμινάρια του contemporary θα λάβουν μέρος το Σάββατο 23/3/2024 ενώ αυτά του ballet τη Κυριακή 24/4/2024.

Μετά τις κατηγορίες κλασικού χορού, το Σάββατο 23/3/2024, θα λάβει χώρα το Galla.

Το 2023 είχε ανέβει η παράσταση Gigelle part 2, όπου χορευτές από την Ελλάδα, οι οποίοι πέρασαν από audition, πλαισίωσαν το πρώτο ζευγάρι της λυρικής σκηνής της Τσεχίας.

Τον Μάρτιο του 2024 φιλοδοξούμε να ανεβάσουμε τη παράσταση La Sylphide. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος στο mail : bccfest@gmail.com. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία audition μέσω video. Οι πρώτοι πενήντα χορευτές θα λάβουν μέρος στη παράσταση και θα πλαισώσουν ένα μεγάλο χορευτικό ζευγάρι τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν σε λίγες μέρες. 

Όλη η διαδικασία γίνεται υπό την εποπτεία του κύριου Yuri Tcvetkov.

Όσοι χορευτές ή χορευτικές ομάδες βαθμολογηθούν από 90% και πάνω, θα τους απονεμηθεί χρυσό μετάλλιο. Στις υψηλότερες βαθμολογίες των Χρυσών Μεταλλίων θα δοθούν υποτροφίες από την διοργάνωση BCC Festival 2023 ως μέρος των διδάκτρων, με τη μορφή voucher, στη σχολή με την οποία έλαβαν μέρος.

Η καινοτομία που θα εφαρμοστεί στο BCCFest 24, είναι ότι, οι υψηλότερες βαθμολογίες του διαγωνισμού θα εμφανίζονται και θα εναλλάσσονται στον πίνακα αποτελεσμάτων, καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, ώστε να γνωρίζουμε τον νικητή ή τους νικητές των μεγάλων υποτροφιών καθ΄όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, δημιουργώντας ένα υγιή ανταγωνισμό, αφού κάθε χορευτής ή χορευτική ομάδα, θα έχει λόγο και ξεκάθαρο κίνητρο, ώστε να αποδώσει, όσο το δυνατόν καλύτερα σύμφωνα με τα απαιτούμενα της κατηγορίας που διαγωνίζεται, με στόχο να πάρει μια υψηλή βαθμολογία και άρα μια θέση μέσα στις καλύτερες χορογραφίες της μέρας στις οποίες θα δοθούν από τη διοργάνωση χρηματικές υποτροφίες. 

               Σαφώς θα υπάρχει άλλη κατάταξη για τη πρώτη μέρα που θα είναι το μπαλέτο και άλλη για τη δεύτερη μέρα που θα είναι το σύγχρονο.

Στη περίπτωση που κάποιος σπουδαστής διαγραφεί ή διακόψει από τη σχολή με την οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό του  B.C.C. Fest 2024, η υποτροφία θα πάει στον αμέσως επόμενο στη κατάταξη. Στόχος μας είναι η επιβράβευση τόσο των ταλαντούχων χορευτών όσο και των εκπαιδευτών τους.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα απονεμηθεί το χρυσό μετάλλιο σε όλους τους νικητές όμως θα ακολουθήσει τελικός γύρος, όπου οι κριτές θα αποφασίσουν που θα πρέπει να απονεμηθεί η υποτροφία της κατηγορίας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση τις υποτροφίες που απονέμει η διοργάνωση τις καρπώνεται οι χορευτές ή χορευτικές ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία.

  Στη περίπτωση που κάποιος χορευτής ή χορευτική ομάδα, άνω των 18 ετών, συμμετέχει ανεξάρτητα, δίχως να εκπροσωπεί κάποια σχολή, τότε το αντίστοιχο ποσό του voucher θα δοθεί στο άτομο ή στην ομάδα, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Προσθετικά στις υποτροφίες που θα δοθούν από το B.C.C. Festival, θα δοθούν υποτροφίες σε συνεργασία με τους κριτές. 

Οι υποτροφίες αυτές δίνονται ανεξάρτητα από τη βαθμολογία κατ επιλογή αποκλειστικά και μόνο των κριτών.

Οι υποτροφίες αυτές θα ανακοινωθούν ως τις 31/12/2023.

 This year the competition part will last two days. On Saturday 23/3/2024 the classical dance categories will compete and on Sunday 24/3/2024 the contemporary categories will compete.

For the first time, at BCCFest 24, the judging panel will be different for contemporary and classic.

The contemporary seminars will take place on Saturday 23/3/2024 while those of ballet on Sunday 24/4/2024.

After the classical dance categories, on Saturday 23/3/2024, the Galla will take place. In 2023, the show Gigelle part 2 was staged, where dancers from Greece, who passed an audition, framed the first couple of the Czech lyric scene. In March 2024 we aspire to stage the show La Sylphide. The process of submitting interest has already started to the email: bccfest@gmail.com. Immediately after, the video audition process will begin. The first fifty dancers will take part in the performance and will form a large dance couple whose names will be announced in a few days. Τhe whole process is done under the supervision of Mr. Yuri Tcvetkov.

Dancers or dance groups scoring 90% and above will be awarded a gold medal. The highest Gold Medal scores will be awarded scholarships from the BCC Festival 2023 organization as part of the tuition fee, in the form of a voucher, at the school they took part with.

 

The innovation that will be implemented at BCCFest 24, is that the highest scores of the competition will be displayed and rotated on the scoreboard, throughout the competition, so that we know the winner or winners of the major scholarships throughout of the competition, creating a healthy competition, since each dancer or dance group will have a reason and a clear motivation to perform as well as possible according to the requirements of the category they are competing in, with the aim of getting a high score and therefore a place among the best choreographies of the day, which will be given monetary scholarships by the organization.

         Clearly there will be another classification for the first day which will be the ballet and another for the second day which will be the contemporary.

In case that a student is expelled or suspended from the faculty with which he participated in the B.C.C. competition. Fest 2024, the scholarship will go to the next in line. Our goal is to reward both talented dancers and their instructors

In case of a tie, the gold medal will be awarded to all winners, but there will be a final round, where the judges will decide who should be awarded the category scholarship.

In any other case, the scholarships awarded by the organization are awarded to the dancers or dance groups with the highest score.

In case that a dancer or dance group, over 18 years old, participates, does not have to represent a school, then the corresponding amount of the voucher will be given to the person or the group, by depositing into a bank account.

 In case that a student stop the studies from the school with which he participated in the B.C.C. competition. Fest 2024, the scholarship will go to the next in line. Our goal is to reward both talented dancers and their instructors. In the event of a tie, the gold medal will be awarded to all winners, but there will be a final round, where the judges will decide who should be awarded the category scholarship. In any other case, the scholarship is awarded to the dancer or dance group with the highest score.

 In case that a dancer or dance group, over 18 years old, participates independently, without representing a school, then the corresponding amount of the voucher will be given to the person or group, by depositing into a bank account.

In addition to the scholarships to be awarded by the B.C.C. Festival, scholarships will be awarded by the judges.

These scholarships are awarded independently of the score at the sole discretion of the judges.

These scholarships will be announced by 12/31/2023. ​

           

             

___________________________________________________________________________________________________

PARTICIPATION     ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

SOLO

 €48 per person

photos and video included 

DUET 

 €33 per person

photos and video included

SMALL TEAM

(4-8 dancers)

30 per person

photos and video included

BIG TEAM

(over 9 dancers)

25 per person

photos and video included

IMPROVISATION HEAT

€25 per person

 photos and video included 

TRIO

 €35 per person

photos and video included

Το B.C.C.Fest σε συνεργασία με την Prokopiou Studio, παρέχει με κάθε συμμετοχή τα παρακάτω:

VIDEO της χορογραφίας & 6 φωτογραφίες.

                                                 Στη περίπτωση που οι χορευτές επί σκηνής θα είναι περισσότεροι τότε οι φωτογραφίες θα είναι ανάλογες

 

 

B.C.C.Fest in collaboration with Prokopiou Studio, provides with each participation the following :       

                                                     VIDEO of the choreography & 6 photos.                                                                       

In the event that there will be more dancers on stage, then the photos will be proportional

Έκπτωση 5€ συνολικά σε κάθε  δεύτερη, τρίτη κτλ συμμετοχή

 

5€ discount in total for every second, third, etc. participation

 

Important -Σημαντικό!

To be valid, the declaration of participation must be accompanied by a copy of its deposit bank account with the amount of the participation and sending proof of payment to email: bccfest@gmail.com

The process must be done as a group by the head of the school or group and in no case individually

 

Για να είναι έγκυρη η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο κατάθεσης του

 τραπεζικού λογαριασμού με το ποσό της συμμετοχής και η αποστολή αποδεικτικού καταβολής στο

email: bccfest@gmail.com 

Η διαδικασία πρέπει να γίνεται ομαδικά από τον υπεύθυνο της σχολής ή της ομάδας και σε καμιά περίπτωση ατομικά

             ________________________________________________________________________________________________________

 Εισιτήρια Διαγωνισμού -

 Τα εισιτήρια πωλούνται αποκλειστικά από τη πλατφόρμα viva.

NEO!!

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 2 ημερών 30€ (έκπτωση 25%)

Προμήθεια των εισιτηρίων 2 ημερών από τη διοργάνωση στο bccfest@gmail.com

NEW!! 2-day TICKET €30 (25% discount)

Supply of tickets 2 days after the event to bccfest@gmail.com

       

 Contest Tickets

Tickets are sold exclusively through the viva platform.

Παρακάτω είναι οι σύνδεσμοι για τη προμήθεια των εισιτηρίων 

Below are the links to purchase the tickets

Ballet Competition Saturnday 23/3/2024 

https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3104

GALLA - LA SYLPHIDE  Saturnday 23/3/2024

https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3106

Contemporary Competition Saturnday 24/3/2024 

https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3105

GALLA:

Το GALLA θα διεξαχθεί έπειτα από την ολοκλήρωση του διαγωνιστικού μέρους των κατηγοριών του κλασικού χορού και της απονομής των υποτροφιών το Σάββατο 23/3/2024. 

Το 2023 είχε ανέβει η παράσταση Gigelle part 2, όπου χορευτές από την Ελλάδα, οι οποίοι πέρασαν από audition, πλαισίωσαν το πρώτο ζευγάρι της λυρικής σκηνής της Τσεχίας τους Roman Soviar και Ikonija Palemis .

Φέτος θα ανέβει η παράσταση La Sylphide. Πρωταγωνιστές θα είναι οι  

Tomoki Ishigo & Aneliya Dimitrova - Premier soloists of the Opera Stara Zagora
Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος στο mail : bccfest@gmail.com. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία audition μέσω video.
Οι χορευτές που θα λάβουν μέρος στη παράσταση θα πλαισώσουν το μεγάλο αυτό χορευτικό ζευγάρι αποκτώντας μια εμπειρία πρωτόγωνρη η οποία θα είναι κυρίαρχη στο βιογραφικό τους.
Όλη η διαδικασία γίνεται υπό την εποπτεία του κύριου Yuri Tcvetkov.

The GALLA will be held after the completion of the competition part of the classical dance categories

and the awarding of scholarships on Saturday 23/3/2024.

In 2023, the performance Gigelle part 2 was staged, where dancers from Greece, who passed an audition,

framed the first couple of the Czech lyric scene, Roman Soviar and Ikonija Palemis.

 

This year the show La Sylphide will be staged. The protagonists will be

Tomoki Ishigo  & Aneliya Dimitrova - Premier soloists of the Opera Stara Zagora

The process of submitting interest has already started to the email: bccfest@gmail.com. Immediately after, the video audition process will begin.
The dancers who will take part in the performance will frame this great dancing couple, gaining a pioneering experience which will be dominant in their resume.
The whole process is done under the supervision of Mr. Yuri Tcvetkov.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ παράστασης La Sylphide.: προπώληση από τη πλατφόρμα viva

https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3106

La Sylphide show tickets.: presale from the viva platform

https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3106

image2.jpeg
02.jpg
06.JPG
image1.jpeg

SEMINARS - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

Στα πλαίσια του φεστιβάλ θα διοργανωθούν σεμινάρια από τους κριτές.

Τα σεμινάρια του contemporary θα λάβουν μέρος το Σάββατο 23/3/2024 ενώ αυτά του ballet τη Κυριακή 24/4/2024.

Τα ανοιχτά σεμινάρια θα διεξαχθούν στο χώρο του θεάτρου.

Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι 90λεπτά και η συνολική επιβάρυνση θα είναι 25€.

Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για να διεξαχθεί το σεμινάριο είναι τα 15 άτομα.

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από την πλατφόρμα στην σελίδα ΄΄registration΄΄ .

Φέτος θα υπάρξει η πρόταση για κλειστού τύπου σεμινάρια στις κατά τόπους σχολές.

Αυτό θα γίνει έπειτα από τη ζήτηση που υπάρχει για να γίνουν σεμινάρια προσαρμοσμένα σε μια χορευτική ομάδα ή σε κάθε περίπτωση σεμινάρια με συγκεκριμένα ζητούμενα.

Στις αρχές του 2024 θα αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό mail  στις σχολές.

Για τις σχολές οι οποίες θα είναι εκτός Θεσσαλονίκης και θέλουν να διοργανώσουν σεμινάριο κλειστού τύπου με κάποιον από τους κριτές, θα υπάρξει φιλοξενία από σχολές οι οποίες έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Τις επόμενες μέρες θα σταλεί mail όπου θα διερευνάτε αν υπάρχει ενδιαφέρον από σχολές της Θεσσαλονίκης να φιλοξενήσουν σεμινάρια σχολών εκτός Θεσσαλονίκης. Επίσης μπορείτε να στείλετε σχετικό mail στο bccfest@gmail.com

As part of the festival, seminars will be organized by the judges.

The contemporary seminars will take place on Saturday 23/3/2024 while those of ballet on Sunday 24/4/2024.

The open seminars will be held in the theater

The duration of the seminar will be 90 minutes and the total charge will be €25.

The minimum number of participants to hold the seminar is 15 people.

The participation declaration is made from the platform on the "registration" page.

This year there will be a proposal for closed type seminars in the local schools.

This will be done after the demand that exists to make seminars adapted to a dance group or in any case seminars with specific requests.

At the beginning of 2024, a relevant informational email will be sent to the dance studios.

For the dancers that will be outside of Thessaloniki and want to organize a closed seminar with one of the judges,

there will be hosting from schools that are based in Thessaloniki.

In the next few days, an email will be sent where you will investigate whether there is interest from schools in Thessaloniki to host seminars from schools outside of Thessaloniki. You can also send a relevant email to bccfest@gmail.com

________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                   ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

                                                               Τράπεζα Πειραιώς/ Bank of Piraeus: GR7501722640005264060164300                                                                                                                          Εurobank :GR6602601220000450200919098               

Εθνική Τράπεζα /Νational Bank of Greece: GR2501102400000024044021384

 

___________________________________________________________________________________________________

Logo Worl Classic Contemporary Fest smal

___________________________________________________________________________________________________

bottom of page